Algemene voorwaarden

1. Gelding algemene voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Antwerp Management School uitgaande offertes en alle door haar gesloten overeenkomsten die het verstrekken van opleidingen in de ruime zin tot voorwerp hebben, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2. Door het enkele feit van het inschrijven voor een door Antwerp Management School georganiseerde opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.

1.3. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van Antwerp Management School www.antwerpmanagementschool.be en wordt op het eerste verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.

1.4. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere offerte- en contractvoorwaarden van de cliënt, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De van Antwerp Management School uitgaande rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar bestuurszetel, dertig dagen na de datum van de rekening of de factuur, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Antwerp Management School dat op de rekening of de factuur is vermeld.

2.2.1. Voor een deeltijdse executive mastersopleiding (60 studiepunten gespreid over 2 academiejaren), geldt de volgende betalingsregeling:

  • Een voorschot van 60 % op het ogenblik van de inschrijving;
  • Het saldo van 40% tijdens de maand april volgend op de start van opleiding.

Voor de betaling van iedere van deze gedeelten wordt door Antwerp Management School telkens een afzonderlijke rekening of factuur verzonden. Indien de deelnemer afhaakt na één academie jaar, blijft het volledige bedrag van beide facturen verschuldigd aan Antwerp Management School.

2.2.2. Voor fulltime programma’s van één academiejaar wordt een voorschot betaald binnen de 15 dagen na aanvaarding voor het programma en het saldo binnen de 14 dagen na aanvang van het programma. Het voorschot is niet terugbetaalbaar tenzij in geval van overmacht.

2.3. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 12 % per jaar op dat bedrag verschuldigd, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op dat bedrag, met een minimum van 50 euro.

2.4. De niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen van de cliënt tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

2.5. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

2.6. Gedeeltelijke betalingen worden door Antwerp Management School aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom. Antwerp Management School behoudt zich het recht voor om de nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, op voorwaarde dat zij de cliënt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte brengt.

2.7. De door Antwerp Management School aangerekende prijzen zijn exclusief btw. De btw-plicht is voor Antwerp Management School van toepassing voor opleidingen op maat en contractonderzoek. Vanaf 1 september 2008 zijn ook de open executive opleidingen btw-plichtig, enkel de Master-na-Master opleidingen zijn hiervan vrijgesteld.

3. Deontologie Antwerp Management School

3.1. Antwerp Management School, haar personeelsleden en haar zelfstandige medewerkers verbinden zich ertoe om de informatie met betrekking tot de cliënt, waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis zouden krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

3.2. Antwerp Management School, haar personeelsleden en haar zelfstandige medewerkers zijn gehouden tot een discretieplicht ten opzichte van de hiërarchische leiding van de cliënt en ten opzichte van eenieder met betrekking tot de personen die aan de opleidingsactiviteiten hebben deelgenomen en met betrekking tot datgene wat tijdens die opleidingsactiviteiten tot uiting kwam.

4. Annulering inschrijving

Annulering van een inschrijving kan enkel per gewone of aangetekende brief of per elektronische post (e-mailbericht) gebeuren.

Voor alle programma’s en cursussen, behalve de fulltime masterprogramma’s voor pas afgestudeerden:

4.1.1 Bij een annulering van meer dan 90 dagen voor de (begin)datum van een opleiding is geen vergoeding verschuldigd.

4.1.2 Bij annulatie van de inschrijving tot 30 dagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 20% van de deelnameprijs.

4.1.3 Bij annulatie van de inschrijving tot 15 dagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 40% van de deelnameprijs;

4.1.4 Bij annulatie minder dan 15 dagen voor de aanvang van de opleiding is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

4.1.5 Tot 7 werkdagen voor de aanvang van het programma kan een alternatieve deelnemer voorgesteld worden door de deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren. Wanneer deze kandidaat aan de geldende voorwaarden voldoet en de kandidaatsstelling door de programmadirecteur aanvaard wordt, kan de inschrijving omgezet worden, mits voldoen van een factuur voor administratieve kosten ten belope van 150 euro, excl. btw.

Voor alle fulltime masterprogramma’s voor pas afgestudeerden:

4.2.1 Als je je inschrijving annuleert voor de start van het programma, dan betalen we het volledige inschrijvingsgeld terug, na aftrek van het voorschot en een administratiekost van 100 euro.

4.2.2 Als je je inschrijving annuleert voor het einde van de tweede programmamaand, dan betalen we 50% van het inschrijvingsgeld terug, na aftrek van het voorschot en een administratiekost van 100 euro.

4.2.3 Als je je inschrijving annuleert na het einde van de tweede programmamaand, dan zal geen inschrijvingsgeld meer worden terugbetaald.

5. Annulering, verdaging of wijziging van opleiding

5.1. Antwerp Management School behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker enz.) haar daartoe dwingen.

5.2. Bij annulering van een opleiding betaalt Antwerp Management School aan de cliënt het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terug. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met meer dan drie maanden, heeft de cliënt eveneens het recht de terugbetaling te vragen van het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs.

5.3. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met maximum drie maanden of bij wijziging van de inhoud, de modaliteiten of de locatie van een opleiding, kan de cliënt enkel tot annulering overgaan tegen betaling van 10 % van de inschrijvingsprijs, met een minimum van 65 euro, als vergoeding voor de administratiekosten.

6. Toepasselijk recht en betwistingen

6.1. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Antwerp Management School en haar cliënten.

6.2. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van Antwerp Management School met haar cliënten, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.